Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politický proces z roku 1994, v režii první pravice, za přispění komunismem odchovaných úředníků Komunistický politický proces padesátých let předvedl Krajský soud v Českých Budějovicích. V Rozsudku Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 16.11.1994 č.j.10 Ca 397/94-21, se mimo jiné říká:Pokud žalobci namítali, že řízení trvalo nepřiměřeně dlouho, pak měli učinit opatření proti nečinnosti správního orgánu podle §50 správního řádu. /strana 7, první odstavec uvedeného Rozsudku jménem republiky/. V rozsudku je uvedeno, že žalobce je Miroslav a Hana Špačkovi, ...proti žalovanému Okresnímu úřadu ve Strakonicích, referátu regionálního rozvoje, ...proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18.8.1994 zn. RR/50/904/94/Št. V odůvodnění rozsudku se v úvodu píše: Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobců proti rozhodnutí odboru výstavby Městského úřadu Strakonice č.j.1540-94/Fr ze dne 30.6.1994 o zamítnutí žádosti o stavební povolení. Toto konstatuje soud. Nyní kroky občana: Z podkladových materiálů, které použil stavebník k žádosti o stavební povolení vyplývá, že žádost o stavební povolení podal dne 17.4.1992. Dále dopis ze dne 4.5.1992 s přílohami, které si vyžádal MěÚ Strakonice k doplnění žádosti o stavební povolení. Takto legálně požádal občan o stavební povolení. MěÚ podklady převzal a tuto žádost začal vyřizovat. Občan obdržel demoliční výměr na domek a slib, že tam bude stát stavba nová. Dále obdržel územní rozhodnutí. a poté bylo vydáno stavební povolení dne 22.5.1992, ale v rozporu se zákonem mu bylo třikrát ukázáno, ale nedoručeno. Opět porušení zákona úředníky. O tuto nečinnost jde. Toto správní řízení bylo ukončeno až v roce 1994, bez vydání stavebního povolení a bez udání důvodů. Zase trestný čin úředníků. Co říká zákon: Uvedený §50 s.ř. zní: Opatření proti nečinnosti. Dovoluje-li to povaha věci a nelze-li nápravy dosáhnout jinak, správní orgán, který by byl jinak oprávněn rozhodnout o odvolání, sám ve věci rozhodne, pokud správní orgán příslušný k rozhodnutí nezahájil řízení, ač je k tomu povinen nebo pokud nerozhodl v lhůtě stanovené v §49 odst.2. Z těchto skutečností vyplývá, že soud zcela záměrně a účelově poškodil občana. Občan byl záměrně uveden v omyl a na základě tohoto rozsudku je dlouhodobě terorizován a poškozován. Žalobci nemohou učinit opatření pro nečinnost MěÚ, neboť jak se píše v §50: správní orgán, který by byl oprávněn rozhodnout... to není občan, ale žalovaná strana t.j. Okresní úřad Strakonice. To je podvod okresního úřadu, to je také podvod soudu. Okresní úřad měl odstranit nečinnost MěÚ v případě že správní řízení k vydání stavebního povolení nebylo zákonným způsobem ukončeno. Nebylo a MěÚ bez udání důvodů nedoručil vydané stavební povolení ze dne 22.5.1992. Zde měl zákonnou povinnost OÚ Strakonice řízení ukončit zákonným způsobem. To se opět nestalo, další trestná činnost OÚ. To znamená, splnil-li by OÚ svoji povinnost danou mu zákonem, nikdy by MěÚ nemohl zneužít své pravomoci a prohlásit občana že stavěl bez stavebního povolení!!! Toto prohlášení „stavěl bez stavebního povolení“,je sice podvod, protože my úředníci, jsme mu jej v rozporu s platnými zákony nedoručili. Stavěl bez stavebního povolení, protože místo vydání stavebního povolení jsme občana napadli sedmi nezákonnými správními řízeními v neukončené věci. to vše v rozporu se zákonem. Uvedli jsme záměrně občana v omyl, takový jsme my úředníci. Stavěl bez stavebního povolení, protože mu to umožňuje zákon, ale my jsme mu toto právo v rozporu se zákonem odňali. Úředníci vzali zákony do svých rukou, vynesli a vykonali rozsudek. Tento postup je komunistické, fašistické a úchylácké svinstvo. Je to organizovaná trestná činnost. Soud ji však účelově přehlédl. Neboli podílí se na této trestné činnosti. Okresní úřad by vydal včas stavební povolení. Oni si vzájemně pomáhají v trestné činnosti a zakrývají ji. To je organizovaná trestná činnost. Je prokázáno, že stavebník začal se stavbou v době, kdy vypršela lhůta podle §49 odst. 2, kterou uvádí zákonodárce ve zmiňovaném §50 jako rozhodující pro odstranění nečinností. Soud nemůže napadat a obviňovat občana za to, co měl udělat a ze zákona měl udělat OÚ Strakonice, pokud tak činí, tak zneužívá své pravomoci k organizované trestné činnosti proti občanovi po boku OÚ a MěÚ. Z §50 nevyplývá, že podnět musí dát pouze občan. Zodpovědnost za toto porušení zákona není na občanovi, ale na OÚ Strakonice. Soud měl odsoudit za tyto skutečnosti úředníky OÚ Strakonice a poslat je do vězení. Namísto toho soud demagogicky překroutil tyto skutečnosti a pomlouvá občana a klade mu za vinu státní terorismus. To spíše ukazuje na duševní nemoc, nebo sadistickou duševní úchylku. Pro úplnost uvádím, že občan od samého počátku udělal ze zákona vše, aby stavební povolení obdržel. Žádná lidská zrůda se dosud nepokusila zpochybnit tuto skutečnost, to prostě nelze. Jejich duševní zrůdnost spočívá v tom, že občan má právo na zákonný postup ve správním řízení, ale oni mu jej beztrestně vezmou a terorizují jej i jeho rodinu, spáchají trestný čin „vyhnání občanů z obydlí státem“. Jejich postupem, stát znemožní obživu svým občanům. Tyto trestné činy státu na občanech jsou odsuzovány všude na světě, ale v ČR je to běžná praxe, nepodléhající odsouzení. To co je všude ve světe považováno za teror a trestnou činnost, je v ČR vydáváno za demokratický postup. Navíc například, ve svém dopise ze dne 22.11.1992, „Odvolání proti rozhodnutí MěÚ č. 2264/92/Fr, k OÚ“, prostřednictvím MěÚ Strakonice, občan píše - trvám na odstranění nečinnosti. Dále zde občan mino jiné píše: Protože se dosud nenašel nikdo, kdo by měl ze zodpovědných zájem na objektivním řešení tohoto případu, žádám OÚ o: A, Uložit MěÚ vydat naše stavební povolení ze dne 22.5.1992 B, Přednostně provést kolaudaci prodejny a umožnit její zprovoznění. C, Nařídit odstranit všechny skutečnosti bránící dokončení stavby a napomoci jejímu bezproblémovému uvedení do provozu. Slušně vychovaný občan, nezatížený komunistickými manipulacemi ani duševní sadistickou úchylkou by tento text uznal za žádost o odstranění nečinnosti MěÚ, za žádost o zákonný postup ve správním řízení. Okresní úřad, ale ani soud to však účelově neudělal. Oba jsou stejně vinní. Není to snad dostatečný důkaz toho, že občan se nečinnosti MěÚ bránil? Ano je. Od soudu je to sprosté, že tuto konkrétní, několikrát opakovanou žádost v souladu s paragrafem 50, jak sám uvádí, neuznal občanovi a pomlouvá jej, že sám zapříčinil nečinnost. To je demagogie a komunistické svinstvo padesátých let. Proto tento rozsudek není nic jiného než politický proces padesátých let, je to komunistický teror, úchylácký teror pod taktovkou první pravice. To je nutné si dobře zapamatovat. Nikdy nezapomenu, jak na mě předsedkyně senátu řvala, nedostal jsem slovo, nemohl jsem se bránit, nesměli jsme dodat materiály, které úředníci zamlčeli. Takhle se představuji fašismus. Politický proces je prokázán. Trvám na zrušení tohoto rozsudku!
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dodržujte zákony

(Fero, 26. 11. 2012 19:24)

Stavět bez stavebního povolení se nemá, vyřizovat stavební povolení 804 dny se také nemá. Neměli by se obě strany trochu stydět.
Stavebník se může bránit dle Ústavního pořádku. Úřad ale na svoji obhajobu nemůže uvést nic. Jen další porušování zákonů, včetně nadřízeného orgánu. A ignorování rozsudku nezávislého soudu. To je ale hodně špatně. Proč se tam lidé nebrání třeba při volbách? Něco je tam hodně špatně.

Re: dodržujte zákony

(Frinta, 27. 11. 2012 3:58)

Ale i soudci jsou v demokracii postižitelní a skončí v kriminále. Pouze je nutné v zákonech nadefinovat organizovanou trestnou činnost úřadů a soudců.
Z uvedeného je jasné, že k demokracii máme ještě dlouhou cestu. Přesto je jasné, že všechno nemusí být nadefinováno v zákoně, také je nějaké profesní čest, morální kodex, proč ten zde nefunguje, protože nežijeme v demokracii.

to je maso

(Běta, 26. 11. 2012 19:13)

Pokud takto dokáží poslanci a úředníci zmasakrovat rodinu, tak je nutné si položit otázku co vlastně hrozí všem občanům. Zřejmě kdykoli, za cokoli, od úředníků a poslanců kterékoli jiné rodině to samé. Ale to je průšvih. Došlo Vám to.

Re: to je maso

(noční sova, 27. 11. 2012 3:40)

život ukázal, že likvidace údajně nepohodlného obyvatelstva, v podání první demokracie dávno přesáhla likvidaci obyvatelstva, kterou předvedli komunisti.
Také ukradený majetek a ekonomický teror obyvatelstva dávno přesáhl zločiny komunistů.

nečinnost

(Jára, 27. 11. 2012 3:33)

Když odvolací orgán (ONV) neodstranilo nečinnost, ani na žádost stavebníka tak jde o prokázaný úmysl poškodit občana - celou rodinu. Jde o úmyslnou trestnou činnost. Tam je sazba vždy ta nejvyšší.

stalo se

(Adam, 26. 11. 2012 19:07)

Pokud se něco takového stalo (ve Strakonicích) tak je nadpis hluboce pravdivý, tato rodina nemá žádná základní lidská práva a svobody. Pro rodinu je spravedlnost, zákonnost nedostupná. To jen potvrzuje to co se veřejně říká, že v České republice je právo pro občany nevymahatelné! Tudíž nejde o demokracii.